Vianočná súťaž o posteľ Koncepto

Vyhraj manželskú posteľ Koncepto so zabudovanou elektroinštaláciou vyrobenú na Slovensku v hodnote 1511€. 

 • Daj like na tento súťažný príspevok na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Koncepto.sk 
 • Do komentu napíš, ktorú posteľ z uvedených dvoch možností si praješ, ak vyhráš.

Predmetom súťaže je manželská posteľ Koncepto v hodnote 1511€ so vstavanou elektroinštaláciou, teda elektrickým zásuvkami a svetlom, so vstavanými zavesenými nočnými stolíkmi v dekore Dub klasik, v 2 dostupných čalúneniach a to zelenej a oranžovohnedej. V rámci ceny získava výherca dopravu a montáž do 60 dní od ukončenia súťaže.

Súťaž trvá od dnes 1.12.2020 do 31.12.2020 do 23:59

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Vianočná súťaž o posteľ Koncepto”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: a3 concept s.r.o.
  Sídlo: Korzo 3454/23, 01015 Žilina
  IČO:  46686894
  DIČ:  2023530520
  Zapísaný v registri: sro, vložka číslo 56794/L
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 1.12.2020 do 31.12.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každý užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splní všetky podmienky súťaže.
  Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Do súťaže bude zaradený každý užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý sa zapojí do súťaže prostredníctvom zverejnenia komentára pod príspevkom usporiadateľa, ktorým sa vyhlasuje súťaž, alebo iným spôsobom, ktorý usporiadateľ vopred stanoví v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž. Do súťaže budú zaradené len tie komentáre, ktoré účastníci uverejnia pod príspevkom usporiadateľa, ktorým sa vyhlasuje súťaž, počas doby trvania súťaže. Do súťaže budú zaradení len účastníci, ktorí splnili tieto podmienky a osobitné podmienky, ktoré usporiadateľ vopred stanovil v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách alebo v osobitných pravidlách, ktoré usporiadateľ určí v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž. Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho usporiadateľ informoval o výhre v súťaži prostredníctvom správy odoslanej na sociálnej sieti Facebook. Počet výhercov vopred upravuje usporiadateľ v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž. V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnia osobitné podmienky v jednotlivej súťaži, budú výherci vyžrebovaní náhodným výberom spomedzi všetkých účastníkov súťaže s rovnakými odpoveďami bez účasti notára. 
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je manželská posteľ Koncepto so zabudovanou elektroinštaláciou, dvomi svetlami a zásuvkami, čalúneným čelom a bez roštu, bez matracu, bez úložného priestoru, v drevodekore dub klasik v odtieni čalúnenia, ktoré označil výherca v komentári pod súťažným príspevkom a to buď čalúnenie zelené alebo oranžovo hnedé. V rámci ceny získava víťaz aj dopravu a montáž postele. Termín dodania a montáže je na dohode medzi výhercom a organizátorom súťaže, maximálne však do 60 dní od ukončenia súťaže. Zákazník si môže k posteli doobjednať úložný priestor v hodnote 200€ resp. rošty a matrace podľa aktuálnej ponuky na www.koncepto.sk.  Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.  Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.  Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov za pomoci losovacej aplikácie bez účasti notára. Video z losovania bude zverejnené online na facebookovej stránke koncepto.sk
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke koncepto.sk a na webovej stránke www.koncepto.sk. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.  V rámci výhry výherca získava aj dodanie a montáž postele, ktorá sa uskutoční max. do 60 dní od ukončenia súťaže. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním ceny. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať písomnou formou prostredníctvom listu doručeného na adresu sídla usporiadateľa.

Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES na použitie jeho podobizne, jeho písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy podľa písm. a) pre so súťažou súvisiace komerčné účely usporiadateľa, a to prostredníctvom všetkých komunikačných médií bez ohľadu na ich povahu a všetkými obvyklými spôsobmi použitia, vrátane ich úpravy. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať písomnou formou prostredníctvom listu doručeného na adresu sídla usporiadateľa. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ vyššie uvedené údaje v súlade s ich určením poskytne. 

Zapojením sa do súťaže účastník zároveň udeľuje usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno a priezvisko (v prípade výhercov aj adresa bydliska v rozsahu ulica a číslo, obec, PSČ, vek) na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania o výhercoch v súťaži a doručenia výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. d) Osobné údaje účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a doručovania výhier. Účastník má právo požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. e) Poskytnutie osobných údajov účastníkom je podmienkou pre účasť v súťaži a pre odovzdanie výhry výhercovi. f) Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla usporiadateľa. Účastník, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov. g) Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 1. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Žiline, dňa 30.11.2020